skip to Main Content

Over ons

Even voorstellen ……..

Wat is KBO ?

De KBO staat voor de Katholieke Bond voor Ouderen.
Sinds 2017 is de KBO een fusie aangegaan met de Protestants Christelijke Bond voor Ouderen (PCOB) en vormt met ruim 250.000 leden de grootste seniorenvereniging van Nederland en heet sindsdien KBO-PCOB.
Het dagelijks bestuur van de KBO-PCOB zetelt in Utrecht.
De organisatie schept voorwaarden, die het mogelijk maakt om ouderen zoveel mogelijk een zelfbewuste en volwaardige positie in de maatschappij te laten innemen.
Iemand van 55 en ouder wordt gezien als senior.
KBO Limburg maakt met ruim 40.000 leden deel uit van KBO-PCOB. Zij is weer verdeeld in 6 regio’s.
KBO Venray behoort tot de regio Horst-Venray en telt bijna 1400 leden.
Elke afdeling (in elk dorp is een eigen afdeling) laat zich vertegenwoordigen door 2 afgevaardigden.
KBO Venray wordt door een bestuurslid vertegenwoordigd in het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen. Hierin hebben alle ouderenverenigingen van Venray, inclusief kerkdorpen een plaats.
Elders op deze site kunt u lezen wat dit voor KBO Venray betekent.

Informatie over het KBO-lidmaatschap
Het KBO-lidmaatschap is persoonlijk. In geval van een echtpaar of samenwonenden is ieder individueel lid.

De contributie geldt voor een jaar en dient in januari te worden voldaan.
De contributie wordt door het bestuur voorgesteld en in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Dit jaar (2019) bedraagt de contributie € 20,– per persoon.
Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Alle wijzigingen i.v.m. verhuizing, overlijden of opzeggingen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de ledenadministratie of bij het secretariaat.
Zij krijgen dan bezoek en ontvangen de nodige of door hen gewenst informatie.

De KBO-ledenpas
Nieuwe leden ontvangen, na inschrijving in het ledenregister, een KBO-ledenpas.

Met deze pas profiteren leden van leuke voordeeltjes.
Zo kunnen ze gebruik maken van de 15+ actie, waarbij zij bij een aantal bedrijven en zaken korting ontvangen. Ook bij een rijbewijskeuring voor 75-jarigen geeft de ledenpas voordeel.
Door het jaar heen organiseert KBO Limburg activiteiten en evenementen waarbij de KBO ledenpas wordt gevraagd.
Op lokaal niveau kunnen bij bepaalde activiteiten om de KBO-ledenpas worden gevraagd.
In het Magazine KBO-PCOB en de Schakel of andere daarbij gevoegde brochures worden de leden hierover regelmatig geïnformeerd. De brochures zijn ook op te vragen of te lezen in de Kemphaan.

Bijeenkomsten voor nieuwe leden
Eenmaal per jaar (meestal in het voorjaar) wordt er in de Kemphaan een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuwe leden .

De nieuwe leden, die het afgelopen jaar lid zijn geworden worden dan persoonlijk uitgenodigd.
Het bestuur, dat zo volledig mogelijk aanwezig zal zijn, houdt dan een presentatie over de organisatie van de Unie KBO en de activiteiten van KBO Venray in het bijzonder.
Het is vooral een kennismakingsavond over en weer, waarbij volop ruimte is voor sociale contacten en het inbrengen van nieuwe ideeën en suggesties.

Voorzitter Martin Wijnhoven aan het woord

U bent ingelogd op de nieuwe site van de KBO Venray.
Als ik terugkijk naar het afgelopen verenigingsjaar zijn er door de werkgroep veel activiteiten georganiseerd en is ook samengewerkt met diverse partners van Venrayse zusterverenigingen en KBO-afdelingen. Ook in de KBO-regio en binnen de Centrale van Ouderen in de gemeente Venray zijn diverse activiteiten voor de Venrayse KBO senioren georganiseerd. In de KBO-regio Horst-Venray en op Bondsniveau van de KBO Limburg was het een actief jaar met Landelijk het samengaan met de PCOB als unie van KBO bonden. De communicatie en dienstverlening voor de Venrayse KBO leden is een punt van aandacht omdat de vertrouwde website van de KBO Venray op enig moment door vernieuwing in de communicatie werd gemist.
Gelukkig heeft de nieuwe KBO Limburg-Website ook een koppeling gekregen met onze eigen nieuwe website. Vanaf 30  augustus 2019 is www.kbovenray.nl (geheel vernieuwd) weer in de lucht is. Daardoor zult u nog gemakkelijker onze activiteiten kunnen volgen.
Op deze site treft u de vertrouwde jaarlijkse grotere evenementen aan zoals de adventsviering in de Witte Hoeve, de sfeeravond in Anno 54, het boeren stamppot concert op de carnavalsdinsdag en de barbecue in juni alsmede de jaarlijkse zomerdagtocht.

Er zijn ook een drietal activiteiten die vanuit de KBO Limburg worden georganiseerd en waar u als KBO lid gebruik van kunt maken:
– Op vrijdag 27 en zaterdag 28 september is er in Venray de Beleef Plus Beurs die dit jaar groter zal zijn als in 2018.
– In 2020 willen we een bezoek brengen aan de Risk-Factory waar u zelf diverse veiligheidsaspecten in de breedste zin van het woord kunt beleven.
– Op zondag 24 mei en/of zondag 7 juni 2020 kunnen we de Passiespelen in Tegelen bezoeken. Dit vijfjaarlijkse evenement met tientallen acteurs en 200 figuranten kan door 4600 KBO leden uit Limburg bezocht worden.

Naast voornoemde activiteiten kent de KBO Venray ook de belangenbehartiging waarin wij als bestuur, maar zeker door de inzet van tal van vrijwilligers investeren. Ik denk daarbij aan onze belastinginvullers die onder de vlag van de Centrale van Ouderen veel ouderen ondersteunen bij hun jaarlijkse belastingaangifte. De ouderenadviseurs die u als KBO lid kunnen ondersteunen bij een keukentafel gesprek bij de gemeente Venray en andere WMO-aspecten.

Kijken we naar het landelijke platform van ouderenbonden dan heeft zich daar een verschuiving voorgedaan van steeds meer samen met elkaar optrekken. De Unie KBO en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) zitten in een proces van samengegaan om samen sterker te staan in het overleg met de centrale overheid.
Het verenigingsblad KBO-PCOB, dat u 10 keer per jaar ontvangt, geeft u tips over diverse onderwerpen voor senioren.
Op deze website treft u een breed scala aan informatie aan.

De activiteiten zoals het KBO kienen, het koersballen, wandelen en fietsen, Nordic Walking en het plezier van lezen zijn ook dit verenigingsjaar opgenomen in ons programma. De excursies en filmmiddagen heeft de programmacommissie ook weer opgenomen.

Ik hoop dat de website voldoende informatie en activiteiten voor u biedt zodat we de KBO-belangenbehartiging, educatie en ontspanning, als bestuur en vrijwilligers van de KBO Venray kunnen waarmaken.
Ik dank alle KBO-vrijwilligers voor hun inbreng en inzet in het afgelopen verenigingsjaar en wens u veel leesplezier op deze site.

JJPG (Joop) Simons
Ledenadministrateur
Webmaster

Back To Top