skip to Main Content

KBO Venray.

Verslag bestuursvergadering d.d. 17 juni 2019.

 Aanwezig:    Trees Cadirci, Harrie Francken, José Hofmans, Wim Peters, Stan Witjes en Martin Wijnhoven.
Afwezig met kennisgeving: Gerrie Geene, Ger Keizers en Ine van Raay.

De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet eenieder van harte welkom.

 

 1. Definitieve vaststelling van de agenda.

De voorliggende agenda wordt als volgt aangepast:

*    Bij agendapunt 5 worden de stukken vermeld, die op dit agendapunt betrekking hebben.

*    De tekst van agendapunt 9 wordt gewijzigd in: Bestuurlijke aangelegenheden.

Vervolgens wordt, met inbegrip van de hierboven vermelde aanpassingen, de voorliggende agenda goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 20 mei 2019.

Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.

Tekstueel:

Er worden geen tekstuele wijzigingen/aanpassingen in het voorliggende verslag aangebracht.

N.a.v.:

*    pagina 1, agendapunt 3, 2e sterretje: Wim Teunissen gaat akkoord met de voordracht voor de invulling van de bestuursvacature binnen het bestuur van de Stichting “de Kemphaan” namens KBO regio Horst-Venray. Het bestuur van KBO regio Horst-Venray zal voor de verdere afhandeling in deze zorgdragen.

*    pagina 1, agendapunt 3, 3e sterretje: v.w.b. de projectwebsite Venray Vrijheid Verdraagzaamheid 75 jaar bevrijding, zou Ger in deze vergadering hierop nader terugkomen. I.v.m. de afwezigheid van Ger wordt afgesproken dit item in de eerstvolgende bestuursvergadering op 19 augustus a.s. aan de orde te stellen.

Aktie: Ger

*    pagina 1, agendapunt 3, 4e sterretje: Martin evalueert het gehouden gesprek met de heer W. Leinders. De onduidelijkheden in het kostenoverzicht van de sfeeravond 2019 zijn besproken en afgehandeld. Met betrekking tot de organisatie van de sfeeravond in 2020 zijn duidelijke afspraken gemaakt, voor wat betreft de begroting van de sfeeravond. De heer W. Leinders heeft zich gecommitteerd aan de in deze gemaakte afspraken.

*    pagina 1, agendapunt 3, 5e sterretje: In de gehouden vergadering van KBO sub regio Venray d.d. 3 april 2019 werd de vraag gesteld of er nadere informatie in de Schakel wordt opgenomen m.b.t. de BeleefPlus-beurs op 27 en 28 september 2019. Martin neemt deze vraag mee naar de hiervoor ingesteld werkgroep en houdt de ontwikkelingen in deze in de gaten.

      Aktie: Martin

 • pagina 2, agendapunt 4.17: i.v.m. het onlangs geopende educatiecentrum Risk Factory heeft Martin aan Ger informatiemateriaal aangereikt om nader te bekijken of e.e.a. kan worden opgenomen in het informatie- & programmaboekje 2019/2020.

Ger zal de informatie doorlezen en hierop terugkomen in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s..

Aktie: Ger

*    pagina 3, agendapunt 7: i.v.m. de in de bestuursvergadering van 20 mei jl. gehouden discussie m.b.t. de ledenvergaderingen, wordt afgesproken vooreerst de vigerende statuten tekstueel en inhoudelijk kritisch te toetsen. José, Martin en Wim zullen de statuten kritisch doorlezen en hierop in de eerstvolgende bestuursvergadering op 19 augustus a.s. nader terugkomen.

Wim zal de statuten aan José en Martin toezenden.

Aktie: Wim

In principe wordt het voorstel om over te gaan tot het houden van één ledenvergadering/ jaarvergadering vooralsnog, onder voorbehoud, aangenomen.

Aktie: José, Martin en Wim

 • pagina 4, agendapunt 12: eerst vanaf begin september 2019 is informatie beschikbaar m.b.t. het boeken van voorstellingen in de Schouwburg met gebruikmaking van de KBO pas. Gerrie heeft toegezegd in deze te informeren of er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid en komt hierop in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s. nader terug.

Aktie: Gerrie

 • pagina 4, agendapunt 13: in het kader van de ontwikkeling van het Anna-terrein heeft Ger voorgesteld een middag/avond te organiseren in samenwerking met de AVOS en in overleg met de Van Renschdael Groep. In de bestuursvergadering van 19 augustus a.s. komt Ger met een nader uitgewerkt voorstel hierop terug.

Aktie: Ger

 

Vervolgens wordt het voorliggende verslag tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Mededelingen/ingekomen stukken/aan de orde/overzicht ledenmutaties.

Mededelingen.

Van dit onderdeel van het agendapunt wordt in deze vergadering geen gebruik gemaakt.

 

Ingekomen stukken/aan de orde.

 1. Aangepast verslag Commissie Zorg & Welzijn d.d. 26.4.2019: wordt meegenomen bij de behandeling van agendapunt 5.
 2. Uitnodiging bijeenkomst Leefstijlakkoord Venray d.d. 05.06.2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 3. Mail inzake lezing Unicef: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 4. Mail inzake sponsoring KBO Jeu-de-boules toernooi: de penningmeester zal voor de overboeking van € 25,– zorgen.
 5. Verslag vergadering van de KBO regioraad Horst-Venray d.d. 23.05.2019 en enquête communicatie KBO afdelingen: Harrie en José hebben de vergadering van de regioraad bijgewoond. Martin deelt mede dat v.w.b. agendapunt 2 uit het voorliggende verslag Harrie Francken en Jeanne Hendrix zitting hebben genomen in de commissie “Voorstel nieuwe voorzitter regio Horst-Venray”.

Op 18 juni a.s. is er in Roermond een overleg ingepland m.b.t. de implementatie van de nieuwe website van KBO Limburg. Joop en Martin zullen in dit overleg aanwezig zijn.

Aktie: Joop en Martin

 1. Verslag Commissie Zorg & Welzijn d.d. 24 mei 2019: wordt meegenomen bij agendapunt 5.
 2. Vastgesteld verslag bestuursvergadering Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 02.05.2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 3. Conceptverslag van de ledenvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 16.05.2019: Harrie en José zijn in de vergadering aanwezig geweest en Harrie licht het voorliggende conceptverslag op enkele punten nader toe. Vanuit de vergadering worden enkele tekstuele opmerkingen op het voorliggende verslag gemaakt, die door Harrie worden meegenomen naar de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.

Aktie: Harrie

 1. Aanvullende vergaderstukken voor de Algemene Vergadering KBO Limburg d.d. 05.06.2019: Harrie en Martin zijn in de vergadering aanwezig geweest en koppelen het besprokene in deze bestuursvergadering terug. Het verslag van de Algemene Vergadering KBO Limburg wordt afgewacht en geagendeerd voor de bestuursvergadering.

Aktie: secretaris

 1. Burgerkracht actueel nr. 28/2019 en nr. 29/2019: worden voor kennisgeving aangenomen.
 2. Platform Mantelzorg Limburg, mei 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.

 

Overzicht ledenmutaties.

Het aantal leden per 16 juni 2019 bedraagt: 1352 leden (508 mannen en 844 vrouwen).

 

 1. Commissie Zorg & Welzijn.

De voorliggende verslagen van de commissie d.d. 26 april 2019 en 24 mei 2019 worden voor kennisgeving aangenomen.

Harrie deelt mede dat op dit moment geen bijzonderheden te vermelden zijn. De eerstvolgende vergadering van de commissie is ingepland op 27 september a.s. om 14.00 uur in de Kemphaan.

 

 1. Voorbereiding/publicatie activiteiten.

Het op deze agenda opgevoerde item her-agenderen voor de bestuursvergadering van 19 augustus a.s..

Aktie: secretaris

 

 1. Evaluatie van:
 • De op 24 mei jl. gehouden vrijwilligersmiddag was een groot succes.

73 gasten hebben genoten van de excursie naar het project “Mooder Maas”. Aan de vrijwilligers die niet bij de vrijwilligersmiddag aanwezig konden zijn, is als dank een bloemetje aangeboden.

Martin deelt mede dat een excursie naar het project “Mooder Maas” is opgenomen in het programma voor 2019/2020 als activiteit voor de leden van KBO Venray. T.z.t. zullen nadere details voor de invulling van deze activiteit nader aan de orde worden gesteld.

 • De jaarlijkse barbecue kan eveneens zeer geslaagd worden genoemd. 96 deelnemers hebben genoten van een uitstekend verzorgde barbecue, alsook van de ten gehore gebrachte muzikale klanken van het orkest.
 • Op donderdag 13 juni jl. hebben 53 KBO leden deelgenomen aan de zomerdagtocht naar Antwerpen, die met recht geslaagd mag worden genoemd.

 

 1. Mededelingen contactpersonen activiteiten.

*    Nordic Walking: gemiddelde deelname 10-15 personen, geen bijzonderheden te vermelden.

*    Wandelen: gemiddelde deelname 10-15 personen, geen bijzonderheden te vermelden.

*    Kienen: op de laatstgehouden kienmiddag waren circa 40 KBO leden aanwezig: geen bijzonderheden te vermelden.

 

 1. Bestuurlijke aangelegenheden.

Het voorliggende schema (versie 19 november 2018) inzake taakverdeling bestuur KBO Venray, wordt per bestuurslid aan de orde gesteld en waar nodig aangepast en/of bijgesteld.

Het voorliggende schema behoeft, op basis van deze bestuursvergadering, geen nadere aanpassing.

 

 1. Aandachtspunten uit de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB/Verenigingsnieuws voor vrijwilligers.

De voorliggende nieuwsbrief d.d. 14 juni 2019, alsmede het KBO-PCOB Verenigingsnieuws van juni 2019 worden aan de orde gesteld en waar nodig kort besproken.

De nieuwsbrief d.d. 14 juni 2019 geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen.

In het KBO-PCOB Verenigingsnieuws van juni 2019 wordt informatie medegedeeld met betrekking tot de Passiespelen in Tegelen in 2020. Voor alle lokale afdelingen heeft KBO-PCOB twee exclusieve voorstellingen geblokt, die plaatsvinden op zondag 24 mei 2020 en zondag 7 juni 2020. Nadere informatie hieromtrent wordt na de zomer aan de afdelingen medegedeeld.

De vorengenoemde stukken geven verder geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, waarna de voorliggende stukken voor kennisgeving worden aangenomen.

 

 1. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet ingeplande bijeenkomsten.

Is deze vergadering niet aan de orde.

 

 1. Rondvraag en sluiting.

*    Bij de besturencontactdag, die werd gehouden op dinsdag 21 mei jl. waren Ger, Harrie en Martin aanwezig. Het project Maaswerken Ooijen-Wanssum “Mooder Maas” werd bezocht en kort geëvalueerd.

*    In de gehouden Voorjaarsledenvergadering d.d. 25 april 2019 is door de voorzitter aan een bezoeker van de vergadering de gelegenheid gegeven tot het voorlezen van een brief met betrekking tot het “oppoetsen van het imago van de KBO en de benadering van de senior”.

De voorzitter heeft na het voorlezen van de brief aan betrokkene een schriftelijke beantwoording van de brief toegezegd, doch dit is tot op heden nog niet gerealiseerd.

De voorzitter heeft toegezegd deze omissie conform gemaakte afspraak in de Voorjaarsledenvergadering af te handelen.

Aktie: Martin

 

Van de rondvraag wordt in deze bestuursvergadering verder geen gebruikt gemaakt, waarna door de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng, om 11.30 uur de bestuursvergadering wordt gesloten.

 

 

 

José Hofmans,

1 augustus 2019.

 

 

 

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 augustus 2019

 

 

 

De voorzitter,                                                                                                                 De secretaris,

Back To Top