skip to Main Content

KBO Venray.
Verslag bestuursvergadering d.d. 20 mei 2019.

Aanwezig:    Trees Cadirci, Harrie Francken, Gerrie Geene, José Hofmans, Ger Keizers, Wim Peters, Ine van Raay,
Stan Witjes en Martin Wijnhoven.

 

 1. De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet eenieder van harte welkom.
 1. Definitieve vaststelling van de agenda.
  De voorliggende agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
 1. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 15 april 2019.
  Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.
  Tekstueel:
  Er worden geen tekstuele wijzigingen/aanpassingen in het voorliggende verslag aangebracht.
  N.a.v.:
  *
  pagina 1, agendapunt 3, 1e sterretje: Martin neemt contact op met de organisatie van de Singelloop in Venray m.b.t. mogelijke interesse voor de organisatie van een seniorendag binnen de activiteiten van de Singelloop.
  Aktie: Martin
  * pagina 1, agendapunt 3, 2e sterretje: Wim Teunissen heeft aangegeven belangstelling te hebben in de invulling van de bestuursvacature binnen het bestuur van de Stichting “de Kemphaan”, doch wil in deze even overleggen met de heer Jack Min, alvorens een definitieve beslissing te nemen. Na het overleg met Jack neemt Wim contact op met Martin.
  In de eerstvolgende bestuursvergadering d.d. 17 juni 2019 komt Martin hierop terug.
  Aktie: Martin
  * pagina 1, agendapunt 3, 3e sterretje: v.w.b. de projectwebsite Venray Vrijheid Verdraagzaamheid 75 jaar bevrijding, heeft Ger contact opgenomen met mevr. Gerda van Stelten. De onderhandelingen in deze lopen en Ger komt op dit item nader terug in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s..
  Aktie: Ger
  * pagina 2, agendapunt 4.11.: m.b.t. de onduidelijkheden in het kostenoverzicht van de sfeeravond 2019 dient nog een afspraak te worden ingepland door Ger en Martin voor een gesprek met de heer Leinders.
  Aktie: Ger en Martin
  * pagina 4, agendapunt 12, 1e sterretje: In de gehouden vergadering van de KBO sub regio Venray d.d. 3 april 2019 werd de vraag gesteld of er nadere informatie in de Schakel wordt opgenomen m.b.t. de BeleefPlus-beurs op 27 en 28 september a.s. in Venray. Martin neemt deze vraag mee naar de hiervoor ingestelde werkgroep.
  Aktie: Martin
  Vervolgens wordt het voorliggende verslag tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.
 1. Mededelingen/ingekomen stukken/aan de orde/overzicht ledenmutaties.

Mededelingen.
Van dit onderdeel van het agendapunt wordt in deze vergadering geen gebruik gemaakt.

Ingekomen stukken/aan de orde.

 

 1. Aantekeningen informeel overleg KBO subregio Venray d.d. 03.04.2019: worden voor kennisgeving aangenomen.
 2. en 3. Mails KBO Limburg m.b.t. de bestuurlijke ontwikkelingen KBO-PCOB: worden vooralsnog voor kennisgeving aangenomen. In de Algemene Vergadering op 5 juni a.s. in Roermond zijn deze vergaderstukken onderdeel van de agenda.
 3. Verslag van de vergadering van de KBO regioraad Horst-Venray d.d. 11.04.2019, alsmede de agenda voor de vergadering van de KBO regioraad Horst-Venray d.d. 23.05.2019: Harrie en José zullen deze vergadering bijwonen en voor terugkoppeling zorgen in de bestuursvergadering van 17 juni a.s.. Martin is qualitate qua eveneens in deze vergadering aanwezig.
  Aktie: Harrie, José en Martin
 1. Mail KBO Limburg inzake “Armoede, dichterbij dan je denkt”: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 2. Mail KBO Limburg m.b.t. de bestuurlijke ontwikkelingen KBO-PCOB: worden vooralsnog voor kennisgeving aangenomen (zie vorenstaand onder de punten 2. en 3.).
 3. Uitnodiging informatiemiddag: “het ouder wordend brein”: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 4. Uitnodiging van basisschool De Hommel voor de generale repetitie van de schoolmusical: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 5. Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 16 mei a.s.:
  Harrie en José hebben de vergadering bijgewoond en koppelen het besprokene terug in deze vergadering.
  Het verslag van de vergadering wordt na ontvangst geagendeerd voor de bestuursvergadering.
  Aktie: secretaris
  In de vorenvermelde vergadering is gesproken over een voorstel m.b.t. een andere invulling van de Dag van de Ouderen. Het bestuur gaat akkoord met het door de werkgroep gedane voorstel. Harrie neemt de accordering mee terug naar de werkgroep en houdt het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen in deze.
  Aktie: Harrie
 1. Vastgesteld verslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 04.04.2019: na een toelichting door Harrie van het voorliggende verslag wordt dit vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
 2. Conceptverslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 02.05.2019: na een toelichting door Harrie van het voorliggende verslag wordt dit vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
 3. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering KBO Limburg d.d. 05.06.2019: Harrie en Martin zullen deze vergadering bijwonen en voor terugkoppeling zorgen in de bestuursvergadering van 17 juni a.s..
 4. Platform Mantelzorg Limburg, maart/april 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 5. Burgerkracht actueel 27: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 6. Bedankbrief van Logeerhuis Kapstok voor de gastvrijheid en de ontvangen attentie: wordt voor kennisgeving aangenomen.
 7. Mail Joop Simons inzake nieuwe website: Martin deelt mede dat bij de recente implementatie van de nieuwe website van KBO Limburg is gebleken dat de KBO afdelingen en de regio Horst-Venray, die gekoppeld waren aan de oude website KBO Limburg niet meer zichtbaar waren. In de gehouden vergadering van de KBO regioraad Horst-Venray is afgesproken een enquête te houden binnen de KBO regio Horst-Venray om de behoeftes te peilen en een beeld van de situatie te krijgen.
 8. Martin deelt mede dat in de voormalige brandweerremise in Venlo onlangs de Risk Factory de deuren heeft geopend, een educatiecentrum over alles wat met veiligheid te maken heeft.
  Op 2 oktober a.s. is er een startbijeenkomst ingepland voor alle KBO afdelingen (2 personen per afdeling).
  Er is een samenwerking aangegaan met de KBO om ook deze doelgroep te betrekken bij de informatieverstrekking.
  Martin heeft Ger informatiemateriaal aangereikt, om nader te bekijken of e.e.a. kan worden opgenomen in het informatie & programmaboekje 2019/2020.
  Ger zal de informatie doorlezen en komt hierop terug in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s..
  Aktie: Ger
  In de vergadering wordt geopperd of deze informatie wellicht ook ter beschikking gesteld kan worden aan de educatiecommissie?

Overzicht ledenmutaties.
Het aantal leden per 18 mei 2019 bedraagt: 1354 leden (509 mannen en 845 vrouwen).

 1. Commissie Zorg & Welzijn.
  Het verslag van de bijeenkomst d.d. 26 april 2019 wordt door Harrie kort toegelicht en vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
  Harrie heeft voor de eerstvolgende bijeenkomst op 24 mei a.s. doorgegeven dat Gerrie en hijzelf niet aanwezig kunnen zijn in verband met de ingeplande vrijwilligersmiddag van KBO Venray.

Op dit moment is er geen nieuws te vermelden, aldus Harrie.

 1. Voorbereiding/publicatie activiteiten.
 • Op vrijdag 24 mei a.s. is de vrijwilligersmiddag ingepland met een excursie naar het project “Mooder Maas”. Op dit moment zijn 72 aanmeldingen ontvangen. Martin neemt contact op en busonderneming voor de reservering van een 2e De voorbereidingen voor de verzorging van de inwendige mens zijn inmiddels afgerond.
  Aktie: Martin
 • Op donderdag 6 juni a.s. is de jaarlijkse barbecue ingepland, in en rondom de Kemphaan. Op dit moment zijn reeds 83 toegangskaarten verkocht. De verzorging van het culinaire gedeelte van de middag is afgerond.
 • Op donderdag 13 juni a.s. is de zomerdagtocht naar Antwerpen ingepland. Op dit moment zijn reeds 50 aanmeldingen ontvangen, dus de reis gaat door. Alle voorbereidingen voor deze zomerdagtocht zijn inmiddels afgerond.
 1. Evaluatie van:
 • In de gehouden Voorjaars(leden)vergadering waren slechts 25 personen aanwezig. Vanwege dit geringe aantal komt een discussie op gang of het wenselijk is om 2 maal per jaar een ledenvergadering uit te schrijven of om over te stappen op het houden van slechts eenmaal per jaar een ledenvergadering/jaarvergadering. Afgesproken wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering op 17 juni a.s. hierop terug te komen.
  Aktie: bestuur
 • Op 9 mei jl. waren 15 KBO leden aanwezig bij het bezoek aan de Rosmolen in Geijsteren. Het was een geslaagde middag en de aanwezigen hebben genoten van de molenaar en het unieke stukje natuur rondom de Rosmolen in Geijsteren.
 1. Mededelingen contactpersonen activiteiten.

*    Nordic Walking: gemiddelde deelname 10-15 personen; geen bijzonderheden te vermelden.

*    Wandelen: gemiddelde deelname 10-15 personen; geen bijzonderheden te vermelden.

*    Kienen: op de laatstgehouden kienmiddag waren circa 40 KBO leden aanwezig; geen bijzonderheden te vermelden.

 1. Voortgang organisatie en bemensing/taakverdeling bestuur.

Het voorliggende schema (versie 19 november 2018) inzake taakverdeling bestuur KBO Venray, wordt per bestuurslid aan de orde gesteld en waar nodig aangepast en/of bijgesteld.
Het voorliggende schema behoeft, op basis van deze bestuursvergadering, geen nadere aanpassing.

 1. Aandachtspunten uit de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB/Verenigingsnieuws voor

De voorliggende nieuwsbrieven d.d. 3 mei 2019 en 17 mei 2019, alsmede het KBO-PCOB Verenigingsnieuws van april en mei 2019 worden aan de orde gesteld en waar nodig kort besproken. De vorengenoemde stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, waarna de voorliggende stukken voor kennisgeving worden aangenomen.

 1. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet ingeplande bijeenkomsten.

Is deze vergadering niet aan de orde.

 1. Rondvraag en sluiting.
 • Martin deelt mede dat de Schouwburg pas vanaf begin september 2019 informatie beschikbaar kan stellen voor het boeken van voorstellingen met gebruikmaking van de KBO pas. Gerrie stelt voor te informeren of er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.
  Gerrie komt in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s. hierop terug.
  Aktie: Gerrie
 • Ger heeft contact gehad met de Van Renschdael Groep m.b.t. de inplanning van een middag/avond over de ontwikkeling van het Anna-terrein. Ger stelt voor deze middag/avond te organiseren in samenwerking met de AVOS. Hij zal e.e.a. nader uitwerken en komt hierop terug in de bestuursvergadering van 19 augustus a.s..
  Aktie: Ger
 • Gerrie en Stan delen de vergadering mede dat zij aan de redactie van de Schakel een reactie hebben gezonden naar aanleiding van de column “Danse macabre” in de Schakel van 3 mei 2019.
 • Gerrie, Ger en Ine zijn afwezig in de eerstvolgende bestuursvergadering van 17 juni a.s.

Van de rondvraag wordt in deze bestuursvergadering verder geen gebruik gemaakt, waarna door de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng, om 11.40 uur de bestuursvergadering wordt gesloten.

 

José Hofmans,

6 juni 2019.

 

 

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 juni 2019.

 

 

 

De voorzitter,                                                                                                                 De secretaris,

Back To Top