skip to Main Content

KBO Venray.

Verslag bestuursvergadering d.d. 15 april 2019.

 Aanwezig: Trees Cadirci, Harrie Francken, Gerrie Geene, José Hofmans, Ger Keizers, Wim Peters,
Ine van Raay, Stan Witjes en Martin Wijnhoven.

 

 1.  De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet eenieder van harte welkom.
 2. Definitieve vaststelling van de agenda.

De voorliggende agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 

 1. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 18 maart 2019.

Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.

Tekstueel:
Er worden geen tekstuele wijzigingen/aanpassingen in het voorliggende verslag aangebracht.

N.a.v.:
*pagina 1, agendapunt 3, 1e sterretje: Martin neemt contact op met de organisatie van de Singelloop in Venray m.b.t. mogelijke interesse voor de organisatie van een seniorendag binnen de activiteiten van de Singelloop.
Aktie: Martin

*pagina 2, agendapunt 4.12: m.b.t. de ontstane bestuursvacature in het bestuur van de Stichting “De Kemphaan” heeft Martin contact opgenomen met de heer Wim Teunissen. Wim heeft aangegeven belangstelling te hebben in de invulling van de bestuursvacature, doch wil in deze even overleggen met de heer Jack Min. Na overleg met de heer Min zal Wim Teunissen zijn definitieve beslissing aan de voorzitter mededelen.
In de eerstvolgende bestuursvergadering d.d. 20 mei a.s. komt de voorzitter hierop terug.
Aktie: Martin

*pagina 2, agendapunt 4.15: m.b.t. de projectwebsite Venray Vrijheid Verdraagzaamheid 75 jaar bevrijding, heeft Ger contact opgenomen met mevr. Gerda van Stelten. Ger heeft met mevr. Van Stelten afgesproken eerst te overleggen met de leden van de activiteitencommissie van KBO Venray voor wat betreft de inhoudelijke bijdrage aan dit project. De onderhandelingen in deze lopen en Ger zal in de eerstvolgende bestuursvergadering hierop nader  terugkomen.
Aktie: Ger

Vervolgens wordt het voorliggende verslag tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen/ingekomen stukken/aan de orde/overzicht ledenmutaties.

Mededelingen.
Martin deelt mede dat de heer Piet Thijssen, voorzitter van KBO regio Horst-Venray, in de vergadering van de regioraad KBO Horst-Venray, gehouden op 11 april jl., wegens persoonlijke omstandigheden, zijn functie per direct heeft neergelegd. Martin neemt, als vicevoorzitter, vooralsnog waar.
In de eerstvolgende bestuursvergadering van de KBO regio Horst-Venray zal  de ontstane situatie worden besproken.

Ingekomen stukken/aan de orde.
1.Verslag bestuursvergadering Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 7 maart 2019: het conceptverslag van deze vergadering is reeds besproken, weshalve wordt volstaan met het voor kennisgeving aannemen van het voorliggende vastgestelde verslag.

2.Mail KBO Limburg inzake het blad “Senioren Limburg” nummer 1, april 2019: Martin deelt mede dat het voornoemde blad, dat is verspreid met het KBO-PCOB Magazine op 29 maart 2019, niet door alle afdelingen is ontvangen. Enkele afdelingen hebben te weinig exemplaren ontvangen en andere afdelingen hebben het blad helemaal niet ontvangen. In de onlangs gehouden vergadering van de regioraad KBO Horst-Venray d.d. 11 april 2019 is afgesproken dat geïnventariseerd gaat worden welke afdelingen wel/niet de voornoemde bijlage hebben ontvangen.

3.Mail KBO Limburg inzake vooraankondiging Algemene Vergadering op 5 juni 2019: Harrie en Martin zullen deze vergadering bijwonen. De secretaris zorgt voor aanmelding van beide heren voor deze vergadering.
Aktie: secretaris, Harrie en Martin

4.Mail KBO regio Horst-Venray: uitnodiging besturencontactdag op 21 mei a.s.: Ger, Harrie en Martin worden door de secretaris aangemeld voor deze besturencontactdag die in het teken staat van het project “Mooder Maas”.
Aktie: secretaris, Ger, Harrie en Martin

5.Mail van Maasziekenhuis Pantein inzake voorlichtingsavond over beroerte op 14 mei a.s.: wordt voor kennisgeving aangenomen. Ger heeft informatie doorgezonden ter vermelding in de Schakel, Wim heeft informatie doorgezonden naar Joop ter plaatsing op de site en Stan overlegt binnen de Centrale van Ouderenverenigingen Venray omtrent plaatsing op de site van de Centrale.
Aktie: Ger, Stan en Wim

6.Opfriscursus Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland: de secretaris heeft de informatie naar Joop gezonden ter plaatsing op de site, informatie wordt opgenomen in de Schakel en Stan overlegt binnen de Centrale van Ouderenverenigingen Venray omtrent plaatsing op de site van de Centrale.
Aktie: Stan en Wim

7.Agenda met bijbehorende vergaderstukken voor de vergadering van de regioraad KBO Horst-Venay op 11 april a.s.: Martin heeft de vergadering, qualitate qua, bijgewoond en koppelt het besprokene terug in deze bestuursvergadering. De voorliggende stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Het verslag van de vergadering wordt na ontvangst geagendeerd voor de bestuursvergadering van KBO Venray.
Aktie: secretaris

8.Begroting KBO Venray 2019/2020: wordt meegenomen bij de bespreking van agendapunt 6a.

9.Conceptverslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 4 april 2019: Harrie licht het voorliggende verslag nader toe, waarna het verslag voor kennis-geving wordt aangenomen.

10.Mail gemeente Venray inzake verantwoording subsidie 2018: de toe te zenden stukken worden aan de secretaris aangeleverd, waarna de secretaris voor de verdere afhandeling zal zorgdragen.
Aktie: Stan en secretaris

11.Kostenoverzicht sfeeravond 2019: de voorliggende bijlage wordt indringend besproken en nader toegelicht door de penningmeester. De onduidelijkheden die er nog zijn worden door Ger en Martin met de heer Leinders in een nog in te plannen gesprek aan de orde gesteld.
Aktie: Ger en Martin

Het concept jaarprogramma en de aantekeningen van het overleg van de activiteitencommissie worden bij de bespreking van agendapunt 6 meegenomen.

12.Mail KBO Soest, Soesterberg en Baarn inzake uitnodiging bijzondere bijeenkomst op 27 maart 2019: wordt vooralsnog voor kennisgeving aangenomen. Ontwikkelingen in deze worden nauwgezet gevolgd.

13.Mail KBO Limburg inzake actualisering bestand Ouderenadviseurs: Harrie deelt mede dat e.e.a. inmiddels reeds is afgehandeld.

14.Burgerkracht actueel 26/2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.

15.Besluitenlijst: de door de secretaris aangepaste besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

 Overzicht ledenmutaties.
Het aantal leden per 15 april 2019 bedraagt: 1353 leden.

 Voortgang Commissie Zorg & Welzijn.
Harrie deelt mede dat met betrekking tot de Commissie Zorg & Welzijn geen nieuws te vermelden is.

 

 1. Voorbereiding/publicatie activiteiten.
 • Op donderdag 25 april a.s. is de Voorjaars(leden)vergadering ingepland. De vergaderstukken voor deze ledenvergadering worden ter voorbereiding doorgesproken.
 • Op donderdag 9 mei a.s. wordt een bezoek gebracht aan de Rosmolen in Geijsteren. Bij goed weer gaan we met de fiets, bij slecht weer wordt gecarpooled, vertrek om 13.30 uur bij de Kemphaan. Verdere informatie wordt via de gebruikelijke media bekend gemaakt.
 • Op vrijdag 24 mei a.s. is de vrijwilligersmiddag ingepland met een excursie naar het project “Mooder Maas”. Martin informeert nog v.w.b. het kostenplaatje naar nadere details voor de invulling van het programma en zorgt voor de uitnodigingsbrief die eind april a.s. aan de vrijwilligers zal worden toegezonden.
  Aktie: Martin
 • Op donderdag 6 juni a.s. is de jaarlijkse barbecue ingepland, in en rondom de Kemphaan. Martin maakt een ontwerp voor de toegangskaarten (115 stuks). De verkoop van de toegangskaarten is ingepland op donderdag 16 mei a.s. (Gerrie en Martin) en donderdag
  23 mei a.s. (Harrie en Stan) van 10.00 – 12.00 uur in de Kemphaan. De prijs bedraagt € 10,– per toegangskaart. Trees neemt contact op met de verzorger van het culinaire gedeelte van de barbecue. Verdere informatie wordt via de gebruikelijke media bekend gemaakt.
  Aktie: Gerrie, Harrie, Martin, Stan en Trees
 • Op donderdag 13 juni a.s. is de zomerdagtocht naar Antwerpen ingepland. Ger licht het dagprogramma nader toe. De prijs voor de dagtocht bedraagt € 60,– per persoon, exclusief lunch. In de Schakel van 3 mei a.s. wordt nadere informatie omtrent de dagtocht opgenomen. Opgave voor de dagreis vóór 1 juni a.s., bij minder dan 40 aanmeldingen gaat de reis niet door.
 1. Evaluatie van:
 • Op woensdag 4 april jl. waren 57 gasten aanwezig bij het ingeplande bezoek aan de Luitenant-generaal Best-kazerne in Vredepeel. Het was een leerzame en interessante middag.
 • Op donderdag 11 april jl. werd een bezoek gebracht aan het kippenhotel Kipster te Oirlo. Hoewel voor deze activiteit slechts 6 aanmeldingen waren ontvangen, hebben 21 personen een bezoek gebracht aan het kippenhotel. Het was een leerzame middag en het bestuur van KBO Venray heeft de deelnemers een kop koffie aangeboden in een nabij gelegen wegrestaurant. Het is jammer dat deelnemers aan een activiteit nalaten om zich aan te melden als dit duidelijk wordt aangegeven en afgesproken wordt nogmaals te blijven aandringen om opgave tot deelname aan een activiteit als dit wordt aangegeven.
 1. Mededelingen contactpersonen activiteiten:

*Nordic Walking: gemiddelde deelname circa 10-15 personen; geen bijzonderheden te vermelden.
*Wandelen: gemiddelde deelname 10-15 personen; geen bijzonderheden te vermelden.
*Kienen: op de laatstgehouden kienmiddag waren circa 45 KBO leden aanwezig; geen bijzonderheden te vermelden.

 1. Voortgang organisatie en bemensing/taakverdeling bestuur.

Het voorliggende schema (versie 19 november 2018) inzake taakverdeling bestuur KBO Venray, wordt per bestuurslid aan de orde gesteld en waar nodig aangepast en/of bijgesteld.
Het voorliggende schema behoeft, op basis van deze bestuursvergadering, geen nadere aanpassing.

 1. Aandachtspunten uit de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB/Verenigingsnieuws voor vrijwilligers.

De voorliggende nieuwsbrieven van KBO-PCOB d.d. 29 maart 2019 en het informatiebulletin uit de Ledenraadsvergadering Unie KBO d.d. 29 maart 2019 worden aan de orde gesteld en waar nodig kort besproken. De vorengenoemde stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, waarna de voorliggende stukken voor kennisgeving worden aangenomen.

 1. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet ingeplande bijeenkomsten.

Is deze vergadering niet aan de orde.

 1. Rondvraag en sluiting.

*In de gehouden vergadering van de KBO sub regio Venray d.d. 3 april 2019 werd de vraag gesteld of er nadere informatie in de Schakel wordt opgenomen met betrekking tot de BeleefPlus-beurs op 27 en 28 september a.s.. Martin neemt deze vraag mee naar de hiervoor ingestelde werkgroep.
Aktie: Martin

*In de vergadering van de KBO sub regio Venray d.d. 3 april 2019 is de datum voor de eerstvolgende vergadering vastgelegd, te weten woensdag 2 oktober 2019 om 09.30 uur in de Kemphaan.
De secretaris zal het vigerende vergaderschema aanpassen en een aangepaste versie aan de bestuursleden doen toekomen.
Aktie: secretaris

 Van de rondvraag wordt in deze bestuursvergadering verder geen gebruik gemaakt, waarna door de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng, om 11.15 uur de bestuurs-vergadering wordt gesloten.

 

José Hofmans, notulist

1 mei 2019.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 mei 2019.

 

De voorzitter,                                                                                                                 De secretaris,

 

 

 

 

Back To Top