skip to Main Content

KBO Venray
Verslag bestuursvergadering d.d. 21 januari 2019.

Aanwezig: Trees Cadirci, Harrie Francken, José Hofmans, Ger Keizers, Wim Peters, Ine van Raay,
Stan Witjes en Martin Wijnhoven.
Afwezig met kennisgeving: Gerrie Geene.

1. Opening.
De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet eenieder van harte welkom.

2. Definitieve vaststelling van de agenda.
*Bij agendapunt 9 wordt als 9a toegevoegd: Bespreking financiële positie KBO Venray.
Vervolgens wordt, met inbegrip van deze toevoeging, de voorliggende agenda goedgekeurd en vastgesteld.

3. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 10 december 2018.
Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.
Tekstueel:
Er worden geen tekstuele wijzigingen aangebracht in het voorliggende verslag.
N.a.v.:
*pagina 1, agendapunt 3, 2e sterretje: v.w.b. de onduidelijkheid i.v.m. het gebruik van consumpties bij KBO aktiviteiten wordt de in het verslag van de bestuursvergadering van 10 december 2018 opgenomen aangepaste tekst goedgekeurd en vastgesteld.
Het, in de bestuursvergadering van 10 december 2018, genomen bestuursbesluit, wordt door de secretaris opgenomen in de vigerende besluitenlijst, waarna de aangepaste besluitenlijst door de secretaris aan de bestuursleden wordt toegezonden.
Aktie: secretaris
*pagina 1, agendapunt 3, 3e sterretje: Martin stelt voor Joop Bus een attentie te bezorgen als dank voor het ontvangen materiaal voor het spel 1 tegen 100.
Harrie zal dit verder afhandelen.
Aktie: Harrie
*pagina 1, agendapunt 3, 4e sterretje: v.w.b. de leeskring van KBO Venray: de secretaris neemt contact op met mevr. R. Verstraelen m.b.t. de in de bestuursvergadering van 19 november 2018 gemaakte afspraken, betrekking hebbende op nieuwe deelnemers aan de leeskring van KBO Venray.
Aktie: secretaris
*pagina 2, agendapunt 3, 1e sterretje: v.w.b. de beschikbaarheid van financiële middelen voor onder-steuning van de ledenwerving wordt afgesproken de ontwikkelingen in deze vanuit het kringburo af te wachten.
*pagina 2, agendapunt 3, 2e sterretje: v.w.b. de boekingskorting in de Schouwburg: Martin en Wim zullen een A4tje samenstellen met nadere informatie m.b.t. korting met KBO-pas op door de Schouwburg aangegeven voorstellingen, hetwelk met de verspreiding van het KBO-PCOB Magazine en de Schakel op 1 maart a.s. zal worden meegenomen. Bij de Schouwburg wordt nog geïnformeerd of de boekingskorting ook geldt voor KBO leden buiten de gemeente Venray.
Aktie: Martin en Wim
*pagina 4, agendapunt 13: de door de ledenadministrateur opgestelde geheimhoudingsverklaring wordt door de bodes en reservebodes ondertekend in de ingeplande bijeenkomst op 1 februari 2019.

Vervolgens wordt het voorliggende verslag tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

4. Mededelingen/ingekomen stukken/aan de orde/overzicht ledenmutaties.
Mededelingen.
*Op 19 december 2018 is de heer Wiel Custers, oud-bestuurslid van KBO Venray, overleden.
In de Schakel van 1 februari 2019 zal het bestuur van KBO Venray hieraan aandacht besteden.
*De heer J. v.d. Tillaart heeft het bestuur en leden van KBO Venray bedankt voor het ontvangen boeket bloemen ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.

Ingekomen stukken/aan de orde.
1.Mail van C.V. de Piëlreus inzake voorstelling op 25 januari 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
2.Aantekeningen overleg activiteitencie. d.d. 10.12.2018: wordt meegenomen bij de bespreking van de agendapunten 5 en 6.
3.Mail van de Commissie Zorg & Welzijn – december 2018: de ontvangen mail wordt indringend besproken. De commissie Zorg & Welzijn wil graag meer continuïteit in de commissie aanbrengen en stelt voor een maal per maand met een vertegenwoordiging van de afdelingen in een overleg bijeen te komen in de Kemphaan.
In de gevoerde discussie komt o.a. aan de orde:
*wat verwacht de commissie van de KBO? en wat kan KBO Venray bijdragen?
*hoe gaan we “samen” verder?
*uitwisselingen m.b.t. activiteiten om alle/zo veel mogelijk ouderen te bereiken?
*voorlichting geven m.b.t. gezondheidsaspecten, leefwijze, belang van bewegen?
*in een gesprek op 15 januari 2018 is door KBO Venray voorgesteld om mantelzorgers uit te nodigen voor een gesprek om gezamenlijk te bekijken wat er speelt onder de mensen en te trachten meer inzicht te krijgen in het “werkveld”?
*wat is binnen dit “werkveld” haalbaar en zinvol?
*op welke wijze krijg je meer zicht op de “niet-aktieve” KBO leden?
*inplanning van een middag/avond voor de mantelzorgers in het jaarprogramma. Harrie neemt contact op met Synthese voor nadere informatie omtrent de inplanning van een dergelijk initiatief.
Aktie: Harrie
Als afsluiting van de gehouden discussie wordt afgesproken aan de agenda van de bestuurs-vergadering een nieuw vast agendapunt toe te voegen: Voortgang Commissie Zorg & Welzijn.
Aktie: secretaris
4.Mail gemeente Venray inzake bijeenkomst Venray Vrijheid Verdraagzaamheid: wordt voor kennisgeving aangenomen.
5.Mail Burgerkracht Limburg inzake conferentie De Pijler op 7 februari a.s.: wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.Vastgesteld verslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen d.d.
6 december 2018: wordt voor kennisgeving aangenomen.
7.Conceptverslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen d.d.
10 januari 2019: na een toelichting door Harrie wordt het voorliggende verslag voor kennisgeving aangenomen.
8.Mail werkgroep Bedevaarten Renkum: wordt voor kennisgeving aangenomen.
9.Burgerkracht actueel nr. 22/2018 en 23/2018: worden voor kennisgeving aangenomen.
10.Nieuwsbrief Platform Mantelzorg Limburg, november en december 2018: wordt voor kennisgeving aangenomen.
11.Kerstwens KBO Limburg: wordt voor kennisgeving aangenomen.
12.Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie van Stichting de Kemphaan en de Centrale van Ouderen-verenigingen Venray op 11 januari 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
13.Conceptverslag ledenvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray
d.d. 15 november 2018: wordt voor kennisgeving aangenomen.
14.Mail KBO Limburg inzake seniorendag Venloop 2019: secretaris zal informatie doorsturen naar Joop, ter vermelding op de site.
Aktie: secretaris
Naar aanleiding van deze informatie wordt voorgesteld de organisatie van de Singelloop in Venray te bevragen naar de interesse voor de organisatie van een seniorendag binnen hun organisatie.
Martin zal binnen de organisatie eens informeren naar mogelijke interesse.
Aktie: Martin

Overzicht ledenmutaties.
Het aantal leden per 20 januari 2019 bedraagt: 1358 leden (512 mannen en 846 vrouwen).
Het aantal leden per 1 januari 2019 bedroeg: 1351 leden (509 mannen en 842 vrouwen).

5. Voortgang werkgroepen/Activiteitencommissie.
Activiteitencommissie.
Ger deelt mede dat in de hedenmiddag ingeplande bijeenkomst van de activiteitencie. de evaluatie van de activiteit Kerststukjes maken en de evaluatie van de Adventsviering aan de orde worden gesteld.

6. Voorbereiding/publicatie activiteiten.
 Op donderdag 24 januari a.s. wordt een lezing verzorgd door notariskantoor “Zwart op Wit” en wordt voorlichting gegeven over levenstestament en schenkingsrecht. Op dit moment zijn 30 aanmeldingen ontvangen.
 Op woensdag 6 februari a.s. organiseert KBO Venray voor haar leden een ontspannings-avond in carnavaleske sfeer in ANNO 54. Het programma voor deze feestavond is afgerond, er zijn reeds 155 toegangskaarten verkocht. Op donderdag 24 januari a.s. is van 10.00 – 12.00 uur in de Kemphaan nog de gelegenheid voor het kopen van toegangskaarten.
 Op woensdag 20 februari a.s. is de nieuwe ledenavond ingepland. Harrie en Martin hebben de voorbereidingen getroffen voor de te presenteren gedeeltes van de avond. Martin zorgt voor de uitnodigingen voor de nieuwe leden.
Aktie: Martin
 Op donderdag 28 februari a.s. wordt de speelfilm/documentaire “Nao ’t Zuuje” vertoond in de Kemphaan. Aanvang 14.00 uur. De voorbereidingen voor deze activiteit lopen en verdere informatie wordt via de gebruikelijke media bekend gemaakt.
 Op dinsdag 5 maart a.s. vindt wederom het jaarlijkse “Stamppotconcert” plaats in de Kemphaan van 13.00 – 16.00 uur, zaal is vanaf 12.00 uur open. De Vrolijke Notenkrakers zorgen voor de muzikale omlijsting van deze carnavalsmiddag en de verzorging van de inwendige mens wordt niet vergeten.
De verkoop van de toegangskaarten voor het stamppotconcert vindt plaats op donderdag 14 februari a.s. van 10.00 – 12.00 uur in de Kemphaan (Ger en Martin) en op donderdag
21 februari a.s. van 10.00 – 12.00 uur eveneens in de Kemphaan (Martin en Trees).
Op maandag 4 maart a.s. wordt de zaal in de Kemphaan door het bestuur van KBO Venray feestelijk versierd.
Aktie: bestuur
 De in het jaarprogramma ingeplande excursie naar de Yacultfabriek in Almere gaat niet door. Als alternatief wordt voorgesteld een bezoek aan het nostalgisch museum in Zeeland of een excursie naar de militaire basis in “de Peel”.
In de eerstvolgende bestuursver-gadering komt Ger hierop nader terug.
Aktie: Ger

7. Evaluatie van:
 Op 11 december 2018 waren 17 personen aanwezig bij de activiteit “Kerststukjes maken”.
In de gehouden evaluatie zijn enkele opmerkingen gemaakt v.w.b. het kwalitatieve aanbod door Intratuin. Afgesproken wordt in 2019 andere mogelijkheden voor een workshop te onderzoeken.
Aktie: activiteitencommissie
 Op woensdag 19 december 2018 waren 222 KBO leden aanwezig bij de Adventsviering in de Witte Hoeve in Venray. In verband met de assistentie bij de bediening van de gasten door bestuursleden, konden bestuursleden pas achteraf genieten van de maaltijd. Zulks is niet voor herhaling vatbaar, weshalve wordt afgesproken dat in de toekomst leden van het bestuur met partner aan één tafel worden ingedeeld, zodat de bestuursleden tezamen met hun partner kunnen genieten van de Kerstmaaltijd.
Aktie: bestuur/adventscommissie
Van de Stichting Voedselbank Limburg-Noord is een mail ontvangen waarin KBO Venray hartelijk wordt bedankt voor de donatie van € 250,– voor de voedselbank.
 Op donderdag 10 januari jl. werd door REMEDICA een voorlichtingsmiddag gegeven. Er waren 18 KBO leden aanwezig bij deze semi commerciële voorlichtingsmiddag. De voorlichter presenteerde de producten met verve en gaf de aanwezigen ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Al met al een goed verzorgde middag voor de aanwezigen.

8. Mededeling contactpersonen activiteiten.
In de vigerende besluitenlijst staat Wim Teunissen vermeld als contactpersoon voor de deelnemers aan koersballen, jeu de boules, kienen en Nordic Walking.
In verband met de beëindiging van het bestuurslidmaatschap van Wim Teunissen wordt afgesproken Trees Cadirci op te voeren als contactpersoon voor Nordic Walking en kienen (koersballen en jeu de boules zijn als KBO activiteit inmiddels vervallen).
De secretaris zal voor aanpassing in de vigerende besluitenlijst zorgen en een aangepaste besluitenlijst aan de bestuursleden doen toekomen.
Aktie: secretaris

*Nordic Walking: gemiddelde deelname circa 10 personen, verder geen bijzonderheden te vermelden.
*Kienen: op de laatstgehouden kienmiddag waren circa 42 KBO leden aanwezig.
*Wandelen: gemiddelde deelname 10-15 personen, verder geen bijzonderheden te vermelden.

9. Voortgang organisatie en bemensing/taakverdeling bestuur.
Het voorliggende schema (versie 19 november 2018) inzake taakverdeling bestuur KBO Venray, wordt per bestuurslid aan de orde gesteld en waar nodig aangepast en/of bijgesteld.
Het voorliggende schema behoeft, op basis van deze bestuursvergadering, geen nadere aanpassing.

9a. Bespreking financiële positie KBO Venray.
De penningmeester stelt de financiële positie van KBO Venray nader aan de orde in verband met de te treffen voorbereidingen voor de begroting 2019/2020 en de hiermee samenhangende vaststelling van de contributie voor het jaar 2020.

10. Aandachtspunten uit de digitale nieuwsbrieven KBO/PCOB/Verenigingsnieuws voor vrijwilligers.
De voorliggende nieuwsbrieven van KBO/PCOB van december 2018 en januari 2019, alsmede het Informatiebulletin van de ledenraadsvergadering d.d. 13 december 2018 worden aan de orde gesteld en waar nodig kort besproken. De voorliggende nieuwsbrieven en het voorliggende informatie-bulletin geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, waarna de vorengenoemde nieuwsbrieven en informatiebulletin voor kennisgeving worden aangenomen.

11. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet geplande bijeenkomsten.
Is deze vergadering niet aan de orde.

12. Rondvraag en sluiting.
*De voorbereiding en inplanning van de te houden vrijwilligersmiddag in het jaar 2019 wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering op maandag 18 februari a.s..
Aktie: secretaris
*In de media is een artikel verschenen inzake de ontwikkelingen voor wat betreft het voortbestaan van de bibliotheek in Venray. Na een korte discussie ter zake wordt afgesproken dat Harrie dit item meeneemt naar de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.
Aktie: Harrie

Van de rondvraag wordt in deze vergadering verder geen gebruik gemaakt, waarna door de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng, om 11.55 uur deze bestuurs-vergadering wordt gesloten.

José Hofmans,
notulist,
11 februari 2019.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 februari 2019.

De voorzitter, De secretaris,

Back To Top