skip to Main Content

KBO Venray.
Verslag bestuursvergadering d.d. 18 maart 2019.

Aanwezig: Trees Cadirci, Harrie Francken, Gerrie Geene, José Hofmans, Ger Keizers, Wim Peters,
Ine van Raay, Stan Witjes en Martin Wijnhoven.

1. Opening.
De voorzitter opent de bestuursvergadering en heet eenieder van harte welkom.

2. Definitieve vaststelling van de agenda.
De voorliggende agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Verslag van de bestuursvergadering d.d. 18 februari 2019.
Het voorliggende verslag wordt door de voorzitter paginagewijze tekstueel en inhoudelijk aan de orde gesteld.
Tekstueel:
Er worden geen tekstuele wijzigingen/aanpassingen aangebracht in het voorliggende verslag.
N.a.v.:
*pagina 1, agendapunt 3, 4e sterretje: Martin neemt contact op met de organisatie van de Singelloop in Venray m.b.t. mogelijke interesse voor de organisatie van een seniorendag binnen de activiteiten van de Singelloop.
Aktie: Martin

Vervolgens wordt het voorliggende verslag tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd en vastgesteld.

4. Mededelingen/ingekomen stukken/aan de orde/overzicht ledenmutaties.
Mededelingen.
*De voorzitter praat de vergadering bij met betrekking tot de ontwikkelingen in het kader van de reorganisatie binnen de KBO/PCOB.
*De voorzitter praat de vergadering bij naar aanleiding van de gehouden bestuursvergadering van KBO regio Horst-Venray.

Ingekomen stukken/aan de orde.
1.Bedankkaart van de heer en mevrouw Broens voor de sfeervolle en goedverzorgde Carnavalsmiddag.
2.Mail KBO Limburg inzake ontwikkelingen reorganisatie KBO/PCOB: is door de voorzitter meegenomen bij de mededelingen.
3.Mail KBO Limburg inzake besteding contributieafdracht: heragenderen voor bestuursvergadering op 15 april a.s.
Aktie: secretaris
4.Mail inzake petitie KBO afd. Soest en Nieuwegein: is door de voorzitter meegenomen bij de mededelingen.
5.Aantekeningen van de bijeenkomst van de activiteitencommissie d.d. 18-02-2019: worden meegenomen bij de bespreking van agendapunt 6.
6.Brief gemeente Venray inzake opschoondagen: wordt voor kennisgeving aangenomen.
7.Rouwkaart van mevr. Thea Cuijpers-de Groot (vrijwilligster): condoleancekaart is gezonden, bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de crematie.
8.Verslag van de ledenvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d. 21.02.2019: Harrie en José zijn in de vergadering aanwezig geweest, na een korte toelichting door Harrie van het voorliggende verslag wordt dit vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
9.Aantekeningen uit het informeel overleg KBO sub regio Venray d.d. 03.10.2018: Harrie en José zijn in de vergadering aanwezig geweest, na een korte toelichting van het voorliggende verslag wordt dit vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
10.Verslag van de bestuursvergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray d.d.
07.02.2019: wordt voor kennisgeving aangenomen, conceptverslag is reeds inhoudelijk aan de orde gesteld in een eerdere bestuursvergadering.
11.Verslag bijeenkomst van de Commissie Zorg & Welzijn d.d. 22.02.2019: wordt meegenomen bij de bespreking van agendapunt 5.
12.Brief van de Stichting Centrum voor Ouderen “De Kemphaan” d.d. 19.02.2019 aan de voorzitter van KBO regio Horst-Venray inzake bestuursvacature: Martin stelt voor de heer Wim Teunissen in deze te benaderen. Mocht Wim geen belangstelling hebben voor de invulling van de vacature, dan stelt Martin zich beschikbaar. Het bestuur gaat met dit voorstel akkoord. Martin zal met Wim contact opnemen.
Aktie: Martin
13.Tweejarenplan Centrale van Ouderenverenigingen Venray: wordt voor kennisgeving aangenomen.
14.Nieuwsbrief Platform Mantelzorg Limburg, februari 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
15.Mail inzake projectwebsite Venray Vrijheid Verdraagzaamheid 75 jaar bevrijding: na een korte discussie omtrent de vraagstelling of KBO Venray in deze iets kan betekenen voor de organisatie, wordt afgesproken dat Ger contact opneemt met mevr. Gerda van Stelten. In de eerstvolgende bestuursvergadering zal Ger hierop terugkomen.
Aktie: Ger
16.Burgerkracht actueel nr.25/2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.
17.Mail KBO Soest-Soesterberg en Baarn inzake voortgang petitie: is door de voorzitter meegenomen bij de mededelingen.
18.Besluitenlijst: de door de secretaris aangepaste besluitenlijst wordt door de vergadering goedgekeurd en vastgesteld. De secretaris zal de datum nog aanpassen en voor toezending aan alle bestuursleden zorgdragen.
Aktie: secretaris
19.Mail KBO Limburg inzake BeleefPlus Beurs 2019: wordt voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht ledenmutaties.
Het aantal leden per 16 maart 2019 bedraagt: 1357 leden (510 mannen en 847 vrouwen).

5. Voortgang Commissie Zorg & Welzijn.
Het voorliggende verslag van de bijeenkomst van 22 februari 2019 wordt besproken en vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
Op vrijdag 22 maart a.s. vervalt het reguliere overleg van de commissie Zorg & Welzijn.
Op deze datum is een overleg van de werkgroep ziekenhuis 2.0 ingepland op het gemeentehuis in Venray. Harrie zal dit overleg bijwonen en voor terugkoppeling zorgdragen in de eerstvolgende bestuursvergadering op 15 april a.s..
Aktie: Harrie

6. Voorbereiding/publicatie activiteiten.
*Ger deelt mede dat de ingeplande bijeenkomst van de activiteitencommissie op 25 maart a.s. komt te vervallen. Hij zal een nieuwe datum met de leden van de commissie inplannen.
Aktie: Ger

 Op woensdag 4 april a.s. is een bezoek ingepland aan de Luitenant-generaal Best- kazerne in Vredepeel. Tot nu toe zijn 26 aanmeldingen ontvangen. De voor-bereidingen voor deze excursie zijn afgerond en nadere informatie wordt opgenomen in de Schakel van 29 maart a.s..
 Op donderdag 11 april a.s. wordt een bezoek gebracht aan het kippenhotel Kipster te Oirlo. In principe gaan we met de fiets, bij slecht weer wordt gecarpooled. Vertrek om 14.00 uur bij de Kemphaan. Er zijn voor deze activiteit nog geen aanmeldingen ontvangen, nadere informatie wordt opgenomen in de Schakel van 29 maart a.s..
 Op donderdag 25 april a.s. is de Voorjaars(leden)vergadering ingepland om 14.00 uur in de Kemphaan. De vergaderstukken worden voorbesproken en de vastgestelde agenda voor deze vergadering wordt meegenomen met de verspreiding van het KBO-PCOB Magazine op vrijdag 29 maart a.s.. Na de pauze wordt een lezing verzorgd over het logeerhuis “Kapstok”.
 Op donderdag 9 mei a.s. wordt een bezoek gebracht aan de Rosmolen in Geijsteren. Bij goed weer gaan we met de fiets, bij slecht weer wordt gecarpooled, vertrek om 13.30 uur vanaf de Kemphaan. De voorbereidingen voor deze activiteit lopen, verdere informatie wordt via de gebruikelijke media bekend gemaakt.
 Op vrijdag 24 mei a.s. wordt de vrijwilligersmiddag ingepland met een excursie naar het project “Mooder Maas”. In de eerstvolgende bestuursvergadering op 15 april a.s. wordt de verdere invulling van de middag aan de orde gesteld, evenals de verzorging van de uitnodigingen voor deze middag. Martin informeert naar nadere details voor de invulling van het programma.
Aktie: Martin
 Op donderdag 6 juni a.s. is de jaarlijkse barbecue ingepland, in en rondom de Kemphaan. De voorbereidingen voor deze activiteit zijn nog in volle gang.
Martin maakt een ontwerp voor de toegangskaarten, in de eerstvolgende bestuursvergadering zullen data worden ingepland voor de verkoop van de toegangskaarten.
Aktie: bestuur en Martin
Nadere informatie omtrent deze activiteit wordt tijdig in de gebruikelijke media bekend gemaakt.
 Op donderdag 13 juni a.s. is de zomerdagtocht ingepland. De mogelijkheid voor een dagtocht naar Antwerpen wordt op dit moment nader onderzocht. Verdere informatie wordt t.z.t. bekend gemaakt via de gebruikelijke media.

7. Evaluatie van:
 De nieuwe ledenavond op 20 februari jl. werd bezocht door 45 nieuwe KBO leden en mag een geslaagde avond worden genoemd. De gehouden 1 tegen 100 quiz was een groot succes. De presentatie van de avond was in handen van Harrie en Martin.
 Bij de op donderdag 28 februari jl. gehouden filmmiddag, speelfim/documentaire “Nao ’t Zuuje”, hebben 29 gasten mogen genieten van een gezellige filmmiddag.
 Op dinsdag 5 maart jl. waren 115 Carnavalsvierders aanwezig in de Kemphaan voor het jaarlijkse stamppotconcert. Eenieder heeft genoten van de gezellige sfeer, de goed verzorgde stamppot en de muzikale klanken van de Vrolijke Notenkrakers.

8. Mededelingen contactpersonen activiteiten.
*Nordic Walking: gemiddelde deelname circa 10 personen, geen bijzonderheden te vermelden.
*Wandelen: gemiddelde deelname 10-15 personen, geen bijzonderheden te vermelden.
*Kienen: op de laatstgehouden kienmiddag waren circa 35 KBO leden aanwezig.

9. Voortgang organisatie en bemensing/taakverdeling bestuur.
*Het voorliggende schema (versie 19 november 2018) inzake taakverdeling bestuur KBO Venray, wordt per bestuurslid aan de orde gesteld en waar nodig aangepast en/of bijgesteld.
Het voorliggende schema behoeft, op basis van deze bestuursvergadering, geen nadere aanpassing.

10. Aandachtspunten uit de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB/Verenigingsnieuws voor vrijwilligers.
De voorliggende nieuwsbrieven van KBO-PCOB d.d. 1 maart 2019 en 15 maart 2019, alsmede het KBO-PCOB Verenigingsnieuws van maart 2019 worden aan de orde gesteld en waar nodig kort besproken. De vorengenoemde stukken geven geen aanleiding tot het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, waarna de vorengenoemde stukken voor kennisgeving worden aangenomen.

11. Vertegenwoordiging/afvaardiging naar niet geplande bijeenkomsten.
Is deze vergadering niet aan de orde.

12. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt in deze bestuursvergadering geen gebruik gemaakt, waarna door de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid en inbreng, om 11.40 uur de bestuurs-vergadering wordt gesloten.

José Hofmans,
notulist,
7 april 2019

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 april 2019.

De voorzitter, De secretaris,

Back To Top